CGM: ‘Succesvoorbeeld van gemeentelijke samenwerking’

CGM  |  Nieuws  |  CGM: ‘Succesvoorbeeld van gemeentelijke samenwerking’

CGM: ‘Succesvoorbeeld van gemeentelijke samenwerking’

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hebben per 1 januari 2014 hun ambtelijke organisaties laten fuseren tot één werkorganisatie

De officiële benaming is ‘Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert’, kortweg de Werkorganisatie CGM. Daar waar de drie gemeenten in politiek-bestuurlijke zin zelfstandig blijven, behartigt de werkorganisatie CGM de gemeentelijke dienstverlening voor ongeveer 50.000 inwoners. Wat merken de bewoners van de drie gemeenten ervan? Een gesprek met Rob Hoffmann, directeur van de werkorganisatie CGM, die terugblikt op het eerste jaar van deze nieuwe ambtelijke organisatie.

Intergemeentelijke samenwerking is aan de order van de dag. Er wordt tenminste veel over gesproken. In werkelijkheid zijn er maar enkele samenwerkingsverbanden in Nederland. De werkorganisatie CGM is de enige in Noord-Brabant. De provincie noemt de fusie één succesvoorbeeld van gemeentelijke samenwerking’. In de meeste gevallen worden alleen de uitvoeringstaken samengevoegd. Bij CGM zijn ook de beleidstaken in één organisatie ondergebracht. De drie gemeenten kiezen nadrukkelijk voor zelfstandigheid en behoud van de eigen identiteit. Werkorganisatie CGM ondersteunt de gemeente besturen bij het uitvoeren van hun taken wen verantwoordelijkheden. Wethouders en bestuurders uit de drie gemeenten krijgen te maken met één ambtelijke organisatie. Dat vraagt een andere manier van denken en werken. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen nog steeds naar het gemeente- of stadhuis in hun gemeente, maar ze worden bediend door één servicebureau. De afdelingen zijn verdeeld over de drie locatie, Waar het personeel gebruik maakt van flexibele werkplekken zonder dat de bereikbaarheid verloren gaat. Moderne communicatiemiddelen maken dit mogelijk.

Kwaliteit en kosten

“Door samen te werken, worden kleinere gemeenten minder kwetsbaar, gaat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog en kunnen kosten worden gereduceerd”, aldus Rob Hoffmann. Voorheen was hij gemeentesecretaris van Mill en later van Cuijk. Hij heeft de fusie begeleid en geeft sinds januari vorig jaar leiding aan de nieuwe organisatie. De cultuurwaarden ervan zijn volgens Hoffmann: open, zakelijk, burger- en klantgericht (OZB). “We zijn laagdrempelig en herkenbaar. We doen wat we zeggen en we verplaatsen ons in onze klanten en denken met hen mee. Van nature een grondhouding die we terugzien in het bedrijfsleven vanwege concurrentiepositie. Via trainingen leiden we onze mensen op. Klankbordgroepen van burgers en ondernemers houden ons scherp. We hebben geleerd van het bedrijfsleven. Onder andere de voormalig directeur van Rabobank Land van Cuijk, Jan Claassen, is naar ons toegekomen en heeft zijn ervaringen met ons gedeeld.

Kansen voor verandering

Werkorganisatie CGM is een bijzondere constructie die de nodige aandacht krijgt van pers, bedrijfsleven , studenten en andere overheidsinstellingen. Hoffmann: “In 2010 namen de drie gemeentesecreta5rissen van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert het initiatief om de beperkingen die zij in hun eigen organisaties onderkenden, om te zetten in kansen voor verandering. Ze wilden ene hogere kwaliteit van dienstverlening realiseren, de kwetsbaarheden in de huidige organisaties oplossen en kosten reduceren. Aan de basis van het fusieproces ligt deze cultuurintegratie. Deze bestond niet zozeer uit het samenvoegen van verschillende culturen binnen de gemeenten als wel de diverse werkwijzen en daarin professionalisering ven verzakelijking aanbrengen,. Het zelf ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe organisatie heeft ertoe geleid dat de bestuurders en ambtenaren uit de drie organisaties elkaar goed leerden kennen en begrijpen. Daarmee groeide het geloof in de meerwaarde van de samenwerking. Zodoende is de fusie als een natuurlijk proces  tot stand gekomen. De sfeer van gemeenschappelijkheid en gelijkwaardigheid tussen de drie gemeenten is gebleven.“

Klantgericht denken

Volgens Hoffmann is het denken vanuit de ondernemer en de burger uitgangspunt geweest bij het neerzetten van de nieuwe organisatie. “Hieruit vloeiden onze drie doelen voort.: betere kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten. “Vooral aan de klantcontact- en ICT-functies is een kwaliteitsimpuls gegeven. “Een voorbeeld is de uitbreiding van onze digitale dienstverlening. Vanaf 2015 kunnen vrijwel alle aanvragen en vragen digitaal worden ingediend. Daarnaast zijn we gaan werken met een telefonisch informatiecentrum, zodat we zoveel mogelijk aan de voorkant kunnen afhandelen. Ook werken we vaker op afspraak, zodat klanten sneller geholpen worden. Elke gemeente heeft ene bedrijfscontactfunctionaris waar klanten met hun vragen naar toe kunnen. Eén aanspreekpunt, maar wel met de mogelijkheid van vervanging, bijvoorbeeld in geval van ziekte, vakantie of het volgen van een opleiding. Kortom, we zijn bewuster bezig met onze dienstverlening.”

Bron: Maasdriehoek 27 januari 2015 – door Marieke Verbiesen

Top